Forskrift om settepoteter

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 2. juli 1996 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5 annet ledd, § 8, § 9 første ledd, § 18, § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790.Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 138 (bl.a hjemmel), 21 nov 2006 nr. 1298, 5 juni 2008 nr. 547, 30 april 2010 nr. 635, 23 nov 2010 nr. 1473, 5 juli 2013 nr. 867.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov