Forsiden

Forskrift om endring i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 31. mai 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 18, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og forskrift 2. juli 1996 nr. 1447 om settepoteter § 12.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov