Forskrift om endring i forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet

Fastsatt av Finansdepartementet 6. januar 2022 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 15-4 og lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven) § 8.

Se forskriften på lovdata.no