Forskrift om endring i forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet

Fastsatt av Finansdepartementet 21. juni 2021 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 15-4 og lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven) § 8.

I

I forskrift 7. april 2020 nr. 764 om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet gjøres følgende endringer:

§ 6 annet ledd skal lyde:
(2) Den som etter første ledd er gitt betalingsutsettelse til 30. juni 2021, kan betale utsatt krav i tolv avdrag i perioden 31. oktober 2021 til 30. september 2022. Skattedirektoratet fastsetter nærmere betalingsfrister for de enkelte avdrag. Retten til å betale i avdrag etter første og annet punktum opphører dersom fastsatte betalingsfrister ikke overholdes.

II

Forskriften trer i kraft straks.