Forskrift om endring i forskrift til verdipapirhandelloven

Fastsatt av Finansdepartementet 13. mai 2013 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 5-7.

I

I forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 5-11 annet ledd skal lyde:

(2) For regnskapsår som avsluttes før 31. desember 2014, kan en utsteder fra land utenfor EØS med Norge som hjemstat, utarbeide årsregnskap, halvårsregnskap og kvartalsregnskap etter Kinas, Canadas, Sør-Koreas og Indias alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP).

§ 5-11 tredje ledd skal lyde:

(3) EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29e (forordning (EF) nr. 1569/2007 og forordning (EU) 310/2012) om innføring av en ordning for fastsettelse av likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

II

Endringene trer i kraft straks.

Til toppen