Forskrift om endring i forskrifter gitt med hjemmel i reindriftsloven, jf. endringslov 14. juni 2013 nr. 45.

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 18. desember 2013 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 18, § 41, § 76, § 77 og § 81.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov