Forskrift om avgift ved brudd på bruksregler etter reindriftsloven

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 7. november 2011 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 77. Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2013 nr. 1598.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov