Høring - Reindriftsloven - forskrift om avgift ved brudd på bruksregler og forskrift om tvangsmulkt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.01.2011

Resultat:

I 2007 trådte en ny reindriftslov i kraft. Et sentralt element i ressursstyringen er utarbeidelse av bruksregler for det enkelte reinbeitedistrikt. Bruksregelarbeidet har vært en omfattende prosess, men man er nå i ferd med å avslutte dette.

Reindriftsloven har en bestemmelse om avgift ved brudd på bruksregler. Det er viktig av hensyn til ressursbruken og fellesskapet at man har reaksjonsmuligheter i forhold til dem som ikke forholder seg bruksreglene. For at denne bestemmelsen skal bli operativ, må det utferdiges forskrifter.