Forskrift om endring i utlendingsforskriften (begrunnelse i vedtak som berører barn

Forskrift om endring i utlendingsforskriften (begrunnelse i vedtak som berører barn)

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 20.06.2011 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 80, jf. § 126, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.

 

I

 

I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer:

Ny § 17-1 a skal lyde:


§ 17-1 a Begrunnelse i vedtak som berører barn

 

I vedtak som berører barn, skal det fremkomme hvilke vurderinger som har vært foretatt av barnets situasjon, herunder hvordan hensynet til barnets beste er vektlagt, med mindre det anses unødvendig.

 

                                   II

Endringen trer i kraft straks.

 

 

Til toppen