Nr. Vår ref ..." />         Nr. Vår ref ..." />

G-06/2011 Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften - begrunnelsesplikt i vedtak som berører barn

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Utenriksdepartementet

 

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

G-06/2011

201100363

29.06.2011

 

G-06/2011 - Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften – begrunnelsesplikt i vedtak som berører barn

Justis- og politidepartementet vedtok 20.06.2011 endring i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 17-1a. Endringen trer i kraft straks.

Endringsforskriften følger vedlagt.

Forskriftsendringen innebærer en presisering av at hensyn som gjelder barn skal fremgå særskilt av vedtakene. Forslaget medfører ikke en utvidet begrunnelsesplikt, eller at det skal foretas andre eller mer omfattende vurderinger av barnets beste mv., enn det som allerede følger av dagens regelverk og praksis, men innebærer en styrking av barns rettssikkerhet, ved at begrunnelsesplikten tydeliggjøres.

Begrunnelsesplikten gjelder i alle saker som “berører barn”, og favner således videre enn partsbegrepet i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e. Dette innebærer at hvilke vurderinger som har vært foretatt av barnets situasjon skal fremgå også når barnet ikke selv er part, for eksempel når vedtaket gjelder nær familie.

Begrunnelsens omfang må fortsatt vurderes opp mot den enkelte saks kompleksitet, vedtakets betydning for barnet og behovet for begrunnelse. Bestemmelsens siste punktum inneholder unntak for begrunnelsesplikten der dette anses ”unødvendig”. Dette kan typisk være i innvilgelsessaker. Hensyn som i liten grad har betydning for utfallet av saken kan også omfattes av unntaket. Det kan også gjøres unntak dersom barnet i mindre grad blir berørt av vedtaket.

 

Med hilsen

 

Birgitte Ege (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                                Thale Nygaard Øverlie
                                                                                                førstekonsulent

 

 

Vedlegg:
Endringsforskrift