Forskrift om endringer i forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger av hensyn til folkehelsen

Hjemmel: Forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger av hensyn til folkehelsen § 7, jf. lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 7-12, jf.
§ 1-2 tredje ledd. Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 12. mai 2020.

I

I forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger av hensyn til folkehelsen gjøres følgende endringer:

§ 1 tredje ledd skal lyde:

     Første ledd gjelder ikke for:

 1. EØS-borgere som er bosatt i Norge
 2. familiemedlemmer til EØS-borgere, jf. utlendingsloven §110 tredje og femte ledd, når familiemedlemmet er bosatt eller skal bosette seg i Norge
 3. EØS-borgere som er arbeidstakere og som har tiltrådt eller skal tiltre et arbeidsforhold i Norge, jf. utlendingsloven §112 første ledd bokstav a
 4. EØS-borgere som er selvstendig næringsdrivende som har etablert eller skal etablere næringsvirksomhet i Norge, jf. utlendingsloven §112 første ledd bokstav a
 5. tjenesteytere fra en EØS-stat som faller inn under utlendingsloven §110 fjerde ledd eller § 112 første ledd bokstav b (selvstendige oppdragstakere og utsendte arbeidstakere) som har påbegynt eller skal påbegynne et arbeidsoppdrag i Norge
 6. EØS-borgere som er familiemedlem til norsk borger, med slik familietilknytning som nevnt i bokstav b
 7. EØS-borgere som skal besøke mindreårige barn, ektefelle eller samboer eller ektefellens eller samboerens mindreårige barn i Norge, samt mindreårige EØS-borgere som skal besøke forelder i Norge
 8. EØS-borgere som eier fast eiendom i Norge, herunder fritidsbolig, og som skal besøke denne

 

§ 2 skal lyde:

§ 2. Unntak fra bortvisning

     Utlendinger omfattet av § 1 første ledd kan ikke bortvises etter denne forskriften dersom

 1. utlendingen kun skal oppholde seg i lufthavntransitt før utreise fra Norge,
 2. utlendingen er omfattet av unntak fra karanteneplikten etter § 6 i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet,
 3. utlendingen søker beskyttelse i riket (asyl),
 4. særlige grunner tilsier det, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn, eller
 5. utlendingen har oppholdstillatelse som sesongarbeider, jf. utlendingsforskriften
  6-3, og skal arbeide i landbruket eller grøntnæringen.

§ 2a bokstav b skal lyde:

b. EØS-borgere og borgere av Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanstaten, samt deres familiemedlemmer som har behov for å reise gjennom Norge for å komme seg hjem,

 

II

 

Forskriften trer i kraft straks.