Forskrift om endringer i forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen

Hjemmel: Forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen § 7, jf. lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 7-12, jf. § 1-2 tredje ledd. Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 20. april 2020.

I

I forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen gjøres følgende endringer:

Forskriftens tittel skal lyde:

Forskrift om bortvisning mv. av utlendinger av hensyn til folkehelsen

Ny § 2b skal lyde:

§ 2b. Utsatt innreise og bortvisning av utlendinger med oppholdstillatelse

     For utlending som 20. april 2020 eller senere gis oppholdstillatelse i medhold av utlendingsloven skal adgangen til innreise utsettes inntil videre, med mindre utlendingen er omfattet av unntakene i §§ 2 eller 2a.

     Utstedelse av innreisevisum, jf. utlendingsforskriften § 3-13, til visumpliktig utlending som er gitt oppholdstillatelse, skal utsettes inntil videre, med mindre utlendingen er omfattet av unntakene i §§ 2 eller 2a. Utstedelse av innreisevisum kan også utsettes dersom tillatelsen vurderes tilbakekalt.

     Dersom utlending som nevnt i første og annet ledd kommer til riket før vedkommende har rett til innreise, kan det treffes vedtak om bortvisning. Bestemmelsene i § 1 første ledd annet og tredje punktum og annet ledd gjelder tilsvarende.

II

Forskriften trer i kraft straks.