Forskrift om endringer i forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets årlige avgiftsvedtak.

I

§ 6 nr. 7 tredje ledd skal lyde:
For kjøretøy som er avregistrert innen 2 måneder fra siste registrering og blir dokumentert hogd eller levert til vraking på godkjent oppsamlingsplass, kan skattekontoret på søknad refundere betalt avgift.

§ 6 nr. 8 første ledd skal lyde:
Skattekontoret kan gi fritak for avgiften ved omregistrering tilbake på selger som følge av kjøpsheving eller omlevering av et første gangs registrert kjøretøy her i landet.

§ 6 nr. 8 tredje ledd første punktum skal lyde:
Skattekontoret kan også gi fritak for avgiften ved omregistrering på ny eier av et kjøretøy som er registrert tilbake på selger som følge av kjøpsheving eller omlevering som nevnt i første ledd.

§ 6 nr. 9 skal lyde:
9. Kjøpsheving av brukt kjøretøy
Kjøper av brukt kjøretøy kan på søknad til skattekontoret få refundert betalt omregistreringsavgift ved kjøpsheving etter kjøpslovens bestemmelser på følgende vilkår:
1. Det må fremlegges
a) erklæring fra kjøper og selger om at kjøpet er hevet etter krav fra kjøper i henhold til kjøpslovens bestemmelser, eller
b) utskrift av rettsprotokoll som bekrefter slik kjøpsheving.
2. Det må fremgå at kjøper har betalt eller blitt belastet avgiften.
3. Det må foreligge bekreftelse på at kjøpesummen er tilbakebetalt kjøperen.
4. Det må godtgjøres at selger ikke har refundert eller godskrevet kjøperen avgiften i forbindelse med hevingsoppgjøret.

§ 7 skal lyde:
§ 7. Kontroll
Tjenestemenn fra skattemyndighetene skal i kontrolløyemed når som helst ha adgang til å:
a. foreta regnskapsmessig ettersyn hos avgiftspliktige, samt hos firmaer som driver omsetning av avgiftspliktige kjøretøyer,
b. kreve seg forelagt eller sendt inn til gjennomsyn regnskaper med bilag, noteringer og korrespondanse, herunder elektronisk lagrede dokumenter.

Adgangen foran gjelder også elektroniske programmer og programsystemer. Ved gjennomsyn av virksomhetens arkiver kan skattemyndighetene foreta kopiering til datalagringsmedium for senere gjennomgang hos den opplysningspliktige eller hos skattemyndighetene.

Den avgiftspliktige, vedkommende firmas eier eller ansatte plikter å yte de nevnte tjenestemenn den nødvendige hjelp og veiledning.

Ved kontroll etter denne bestemmelsen gjelder bestemmelsene fastsatt i forskrift 8. mars 2013 nr. 258 om gjennomføring av skatte- og avgiftskontroll tilsvarende så langt de passer.

§ 9 skal lyde:
§ 9. Utfyllende bestemmelser
Skattedirektoratet kan gi nærmere bestemmelser til presisering, utfylling og gjennomføring av denne forskrift, herunder beregning, tilbakebetaling og kontroll mv.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.