Forskrift om endringer i forskrift 29. april 2013 nr. 422 om Arbeids- og velferdsetatens kompetanse til å fastsette pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2016 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-1.

I

I forskrift 29. april 2013 nr. 422 om Arbeids- og velferdsetatens kompetanse til å fastsette pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift gjøres følgende endringer:

Forskriftens tittel skal lyde:
Forskrift om Arbeids- og velferdsetatens kompetanse til å fastsette pensjonsgivende inntekt.

§ 1 første ledd skal lyde:
(1) Arbeids- og velferdsetaten fastsetter pensjonsgivende inntekt for følgende medlemmer i folketrygden som ikke er skattepliktige til Norge for lønn, pensjon eller næringsinntekt:
a. gjesteforelesere, forskere, lærere og studenter i Norge,
b. personer ansatt ved internasjonale organisasjoner/skoler i Norge,
c. personer ansatt ved utenlandske ambassader i Norge,
d. personer som utøver næringsvirksomhet i Norge og
e. arbeidstakere som ikke oppholder seg mer enn 183 dager i Norge og som er ansatt av en utenlandsk arbeidsgiver som ikke har fast driftssted i Norge.

§ 2 skal lyde:
§ 2.Fastsettelse for personer ved arbeid eller opphold i utlandet
(1) Arbeids- og velferdsetaten fastsetter pensjonsgivende inntekt for personer som ikke er skattepliktige som bosatt i Norge etter skatteloven § 2-1, som er medlem av folketrygden. Ved opphør av skatteplikt som bosatt etter skatteloven skal Arbeids- og velferdsetaten fastsette pensjonsgivende inntekt fra og med det tidspunkt skatteplikten som bosatt opphører.
(2) Arbeids- og velferdsetaten fastsetter pensjonsgivende inntekt for personer som er frivillige medlemmer av norsk folketrygd og som arbeider i Malaysia eller i internasjonale organisasjoner, uavhengig av om de er skattepliktig som bosatt i Norge.

§ 3 oppheves.

 II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2017.

 

Tilhørende lov