Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak.

I

§ 2 skal lyde:
§ 2. Fakturering av avgift
Skattekontoret beregner og skriver ut avgiften i to terminer pr. år for avgiftspliktige kjøretøy som pr. 1. januar og 1. juli står registrert i Statens vegvesens motorvognregister. Faktura sendes registrert eier på papir, eller elektronisk dersom eier har tilrettelagt for dette innen henholdsvis 30. desember og 30. juni i avgiftsåret.

For kjøretøy som ikke står registrert i motorvognregisteret pr. 1. januar og 1. juli, men kommer til registrering, oppstår avgiftsplikten ved registreringen. Når skattekontoret mottar melding om slik registrering skal skattekontoret beregne og skrive ut avgiften og faktura sendes registrert eier. Det skal i slike tilfeller skrives ut en forholdsmessig avgift beregnet pr. påbegynt måned og måneder fram til terminens avslutning.

§ 4 nr. 2 tredje ledd skal lyde:
Fritak gis etter søknad til skattekontoret.

§ 5 første ledd tredje og fjerde punktum skal lyde:
Skattekontoret foretar beregning og utskriving av avgiften. Faktura sendes registrert eier.

§ 6 annet ledd skal lyde:
Skattekontoret foretar beregning og utskriving av avgiften.

§ 7 første ledd skal lyde:
For kjøretøy som for en kortere periode skal trekke tilhenger, eller trekke tilhenger som medfører at kjøretøykombinasjonen kommer inn under en avgiftskode med høyere avgift enn det kombinasjonen er registrert for, kan skattekontoret gi tillatelse til slik kjøring uten at kjøretøykombinasjonen registreres med egen avgiftskode.

§ 10 første ledd skal lyde:
Skattekontoret kan gi fritak for ordinær vektårsavgift for reservebusser. Med reservebuss menes buss som ikke er i daglig bruk, men som benyttes ved særlige anledninger. Fritak gis for det enkelte kjøretøy. Når kjøring skal finne sted, må det sendes melding om dette til skattekontoret. For kjøretøy som innvilges fritak skal det i stedet beregnes døgnavgift på to prosent av full vektårsavgift.

§ 11 første ledd skal lyde:
For kjøretøy som blir avregistrert og som står avregistrert ut terminen, kan betalt avgift for avregistreringsperioden refunderes etter søknad til skattekontoret.

§ 15 skal lyde:
§ 15. Kontroll
Tjenestemenn fra skattemyndighetene, tollmyndighetene og Regionvegkontoret samt politi og lensmenn kan når som helst uten varsel kontrollere kjøretøy for å påse at avgiftsbestemmelsene blir overholdt. Ved slik kontroll plikter føreren å:
a)    stanse straks og/eller forholde seg som det blir anvist ved tegn eller skilt,
b)    oppholde seg ved kjøretøyet til kontrollen er avsluttet eller til det er gitt tillatelse til å forlate stedet,
c)    vise frem offentlige dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen og gi opplysninger som kontrollmyndigheten mener har betydning for avgiftskontrollen,
d)    kjøre til anvist veie- eller kontrollplass.

Tjenestemenn fra skattemyndighetene skal i kontrolløyemed når som helst ha adgang til å:
a)    foreta kontroll av forretningslokaler, verksted o.l. hos den avgiftspliktige og hos enhver som importerer, forhandler, produserer, foretar statusendring eller oppbygging av kjøretøy eller importerer/forhandler deler til kjøretøy,
b)    kreve seg forelagt eller sendt inn til gjennomsyn regnskaper med bilag, noteringer, kontrakter og korrespondanse, herunder elektronisk lagrede dokumenter.

Adgangen i annet ledd gjelder også elektroniske programmer og programsystemer. Ved gjennomsyn av virksomhetens arkiver kan skattemyndighetene foreta kopiering til datalagringsmedium for senere gjennomgang hos den opplysningspliktige eller hos skattemyndighetene.

Den avgiftspliktige, vedkommende firmas eier eller ansatte plikter å yte de nevnte tjenestemenn den nødvendige hjelp og veiledning.

Skattemyndighetene og tollmyndighetene kan kreve at kjøretøy fremstilles for Regionvegkontoret for kontroll av kjøretøyets registreringsforhold av hensyn til avgiften.

Ved omregistrering og påskilting av kjøretøy kan det kreves forevist kvittering for at forfalte avgifter er betalt.

For avgift som er betalt etter forfall, bør vognføreren som bevis ved en eventuell kontroll ha med seg avgiftskvittering under kjøringen.

Ved kontroll etter denne bestemmelsen gjelder bestemmelsene fastsatt i forskrift 8. mars 2013 nr. 258 om gjennomføring av skatte- og avgiftskontroll tilsvarende så langt de passer.

§ 17 første ledd skal lyde:
Spørsmål om avgiftspliktens omfang forelegges Skattedirektoratet.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.