Forskrift om endringer i forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets vedtak om årsavgift.

I

§ 1 første punktum skal lyde:
I samsvar med Stortingets avgiftsvedtak skal avgift betales til skattekontoret for kjøretøy som er eller skal være registrert i Statens vegvesens motorvognregister.

§ 2 overskriften og første ledd skal lyde:
§ 2. Fakturering av avgift
For kjøretøy som pr. 1. januar står registrert i motorvognregisteret blir avgiften fakturert av skattekontoret. Det samme gjelder for årsprøvekjennemerke. Faktura sendes eier eller bruker på papir, eller elektronisk dersom eier har tilrettelagt for dette innen 30. januar i avgiftsåret. Avgiften skal betales selv om krav ikke mottas.

§ 3 annet ledd tredje punktum skal lyde:
Skattekontoret foretar etterskuddsvis beregning og utskriving av avgiften.

§ 5 annet ledd annet punktum skal lyde:
For kjøretøy som ikke er vrakpantberettigede, gis refusjon etter søknad til skattekontoret.

§ 10 skal lyde:
§ 10. Kontroll
Tjenestemenn fra skattemyndighetene, tollmyndighetene og Regionvegkontoret samt politi og lensmenn kan når som helst uten varsel kontrollere kjøretøy (utekontroll) for å påse at avgiftsbestemmelsene blir overholdt.

Ved slik kontroll plikter føreren å:
a)        stanse straks og ellers forholde seg som det blir anvist ved tegn eller skilt,
b)        oppholde seg ved kjøretøyet til kontrollen er avsluttet eller til det er gitt tillatelse til å forlate stedet,
c)         vise fram offentlige dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen og gi opplysninger som kontrollmyndigheten mener har betydning for avgiftskontrollen,
d)        kjøre til anvist veie- eller kontrollplass.Skattemyndighetene og tollmyndighetene kan påby kjøretøy innkalt til Regionvegkontoret for kontroll av kjøretøyets registreringsforhold av hensyn til avgiften.

For avgift som er betalt etter forfall, bør vognføreren som bevis ved eventuell kontroll ha med seg avgiftskvittering under kjøringen.

§ 12 skal lyde:
§ 12. Utfyllende bestemmelser
Spørsmål om avgiftspliktens omfang forelegges Skattedirektoratet. Direktoratet kan gi nærmere bestemmelser til presisering, utfylling og gjennomføring av denne forskrift, herunder beregning, tilbakebetaling og kontroll m.v.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.