Forskrift om endringer i forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet

Fastsatt av Finansdepartementet 1. juli 2020 med hjemmel i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (merverdiavgiftskompensasjonsloven) § 10 femte ledd.

I

I forskrift 7. april 2020 nr. 764 om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet gjøres følgende endringer:

Ny § 8 skal lyde:
§ 8 Midlertidig utsettelse av foreldelsesfrist
For virksomheter nevnt i merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 bokstav a er foreldelsesfristen for krav om merverdiavgiftskompensasjon for første periode 2020 sammenfallende med fristen for å sende inn skattemelding for tredje periode 2020.

Nåværende § 8 blir til § 9.

 

II

Endringene under I trer i kraft straks, og gjelder for inntektsåret 2020.