Forskrift om endringer i forskrift til lov om fastsettelse av referanserenter (referanserenteforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 28. juni 2016 med hjemmel i lov 4. desember 2015 nr. 95 om fastsettelse av referanserenter (referanserenteloven) § 7 annet ledd.

I

§ 1 skal lyde:

       Administratorer av fastsettelse av allment brukte referanserenter som ved ikrafttredelsen av lov 4. desember 2015 nr. 95 om fastsettelse av referanserenter driver virksomhet som reguleres av loven, må oppfylle kravene i eller i medhold av loven fra og med 1. januar 2017, og sende søknad om godkjennelse innen samme dato.

  

II

Forskriften trer i kraft straks.