Forskrift om endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 16. januar 2023 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 13-6.

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 13-6-1 første ledd bokstav l skal lyde:

l.     statens regresskrav etter voldserstatningsloven § 11

§ 13-6-1 første ledd bokstavene l til s blir bokstavene m til t.

II

Endringene under I trer i kraft straks.