Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 26. juni 2020 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 11-7.

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer:

I

Ny § 11-7-6 skal lyde:

§ 11-7-6. Renter ved endring av utskrevet terminskatt

(1) Dersom det på grunn av endringer i utskrevet terminskatt eller innbetalinger etter petroleumsskatteloven § 7 nr. 4, er forskjell på innbetalingene av de tre første og de tre siste terminene, skal det svares renter av halvparten av forskjellen. Rentene forfaller til betaling eller godskrives skattyteren sammen med betaling av de siste tre terminene.

(2) Vedtak etter forskrift 5. september 1980 nr. 4 om utskriving, betaling og avregning av terminskatt m.v. § 1 nr. 1, om at terminene ikke skal være like store, får virkning for beregning av terminskatt, slik at det ikke skal svares renter av den fastsatte forskjellen mellom de seks terminene.

(3) Rentesatsen ved rentetillegg etter første ledd skal tilsvare halvparten av satsen i skattebetalingsloven § 11-6 annet ledd første punktum. Rentesatsen ved rentegodtgjørelse etter første ledd skal tilsvare halvparten av satsen i skattebetalingsloven § 11-6 annet ledd annet punktum.  

§ 19-2-3 oppheves

II

§ 10-22 oppheves

III

Endringen under I trer i kraft straks med virkning for betaling av terminskatt for inntektsår fra og med 2020.

Endringen under II trer i kraft straks.