Forskrifter

Forskrift om endringer i utlendingsforskriften (arbeidsinnvandring)

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr.35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) §§ 5, 6, 19, 23, 24, 25 og 26, 84, 108, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.

Se forskriften på lovdata.no