Rundskriv A-1/2015 - Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har i samråd med Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) endret forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). Formålet med endringene er å tilrettelegge for en enklere og smidigere rekruttering av kompetent arbeidskraft til Norge.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep
0032 OSLO

 

 

 

     

Deres ref

Vår ref

Dato

 

14/2508

07.01.2015

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har i samråd med Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) endret forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). Formålet med endringene er å tilrettelegge for en enklere og smidigere rekruttering av kompetent arbeidskraft til Norge.

Endringene trer i kraft 15. januar 2015, se vedlagt endringsforskrift. Vi ber UDI gjøre politiet kjent med de nye reglene for nå opphevet utf. § 1-2.

Bakgrunn

Ansvaret for utlendingsfeltet er delt mellom Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Arbeids- og sosialdepartementet (ASD); ASD har ansvaret for arbeidsinnvandring. Forslaget, som har vært på høring, omfattet blant annet endringer i utf. § 1-11, som omhandler tillatelse til å arbeide på norsk kontinentalsokkel. Formelt sett har ikke ASD kompetanse til å vedta endringer i denne forskriftsbestemmelsen, selv om de materielle endringene som nå  gjennomføres tilligger ASDs ansvarsområde. For sikre at alle endringene vil fremgå av én og samme endringsforskrift, har JD vedtatt endringene samlet. 

Endringene

Utf. § 1-2 oppheves og erstattes ny bestemmelse av utf. § 6- 29a

Bestemmelsen utf. § 1-2 Unntak fra kravet om oppholdstillatelse for faglærte arbeidssøkere som ikke behøver visum, oppheves. Bestemmelsen erstattes av en ny bestemmelse i kapittel 6, § 6-29a. Søknad etter denne bestemmelsen er også omfattet av underholdskravet i utf. § 10-7, slik som i alle førstegangs søknader. Personer som søker etter den nye bestemmelsen, utf. § 6-29a, skal betale gebyr jf. utf.§ 17-10 første ledd. 

Den nye bestemmelsen gjelder fra 15. januar 2015. Utlendinger som har påbegynt et opphold etter utf. § 1-2 før 15. januar 2015, kan oppholde seg her ut perioden på 6 måneder uten å måtte søke om oppholdstillatelse etter den nye bestemmelsen når denne trer i kraft. 

Utf. § 1-11

Departementet har endret utf. § 1-11 andre og tredje ledd slik at personer som jobber på faste innretninger også skal få tillatelse til å arbeide på fastlandet for samme arbeidsgiver. Øvrige vilkår for tillatelsen, herunder bestemmelsene om varighet og at den ikke danner grunnlag for permanent opphold, er ikke endret. Alle ordinære vilkår for søknad om oppholdstillatelse gjelder fremdeles. Departementet har også gjeninnført kravene til norske lønns- og arbeidsvilkår, som feilaktig har falt ut ved en tidligere forskriftsendring.  Utf. § 1-11 er unntatt fra kravet om kvote for faglærte i utf. § 6-1 første ledd bokstav c. Dette fremgår av utf. § 1-11 tredje ledd. 

En arbeidstaker med tillatelse som faglært etter utf. § 6-1, kan også arbeide på kontinentalsokkelen. Etter utlendingsloven § 60 tredje ledd bokstav a gjelder tillatelsen for arbeid i hele riket. Dette omfatter også kontinentalsokkelen, jf. utlendingsloven § 6. 

Øvrige endringer

Oppholdstillatelse til selvstendige oppdragstakere, jf. utf. § 6-14 første ledd endres slik at varigheten på oppholdstillatelse til selvstendig oppdragstakere utvides fra fire til seks år.

Oppholdstillatelse til selvstendig næringsdrivende, utf. § 6-18 tredje ledd endres slik at UDI ved særlige tilfeller kan gi selvstendig næringsdrivende adgang til å opptre som arbeidstakere.

I tillegg har departementet gjort henvisningsendringer i utf. § 4-22 fjerde ledd, § 17-7 f første ledd bokstav m og § 18-13 annet ledd.

Med hilsen                                                                        

Solveig Lie
avdelingsdirektør

Kalyani Rushanth
rådgiver

Kopi til:

Justis- og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Politidirektoratet
Postboks 8051 Dep
0031 Oslo

Utlendingsnemnda
Postboks 8165 Dep
0034 Oslo