Forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 11. mai 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 22 og § 27, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.

§ 1 Formål
Forskriften skal bidra til god velferd for eksotiske dyr. 

§ 2 Forbud
Det er forbudt å innføre, omsette og holde eksotiske pattedyr, reptiler og amfibier.

Eksotiske dyr er dyrearter som ikke lever vilt i Norge, og som ikke er tradisjonelle produksjonsdyr, sportsdyr eller familiedyr i Norge. 

§ 3 Unntak fra forbudet
Forbudet i § 2 gjelder ikke reptiler som er oppført i vedlegget. Unntaket gjelder bare for dyr som er født i fangenskap, og har foreldre som er født i fangenskap.

Personer og virksomheter som innfører, omsetter eller holder reptiler, skal ha skriftlig dokumentasjon som viser hvilken av de tillatte artene hvert dyr tilhører. Dokumentasjonen skal også vise at dyret og foreldrene til dyret er født i fangenskap. Dokumentasjonen skal følge dyret så lenge det lever. 

§ 4 Tilsyn og vedtak
Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre forskriften. 

§ 5 Dispensasjon
Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 2 og kravene om dokumentasjon i § 3 annet ledd, og fastsette vilkår for dispensasjonen. 

§ 6 Straff
Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften er straffbart etter dyrevelferdsloven § 37. 

§ 7 Ikrafttredelse og overgangsregler
Forskriften trer i kraft 15. august 2017. Samtidig oppheves forskrift 20. november 1976 nr. 3 om forbud mot at fremmedartede (eksotiske) dyr innføres, omsettes eller holdes som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte.

§ 3 annet ledd annet punktum gjelder ikke ved hold og omsetning av dyr som allerede holdes i Norge når denne forskriften trer i kraft. Det er tilstrekkelig at dyreholderen gir Mattilsynet opplysninger som gjør det sannsynlig at dyrene og deres foreldre er født i fangenskap.

Personer og virksomheter som har fått tillatelse til å holde reptiler som ikke er oppført i vedlegget, kan fortsatt holde dyrene som er omfattet av tillatelsen.

Forbudet i § 2 mot å holde eksotiske dyr gjelder ikke skilpadder som har blitt holdt i Norge siden før 1. januar 1977. 

Vedlegg – reptiler som er unntatt fra forbudet i § 2

Slanger

 1. grønn trepyton - Morelia viridis
 2. hagetreboa – Corallus hortulanus
 3. kongeboa - Boa constrictor
 4. kongepyton - Python regius
 5. kongesnok - Lampropeltis getula
 6. kornsnok - Pantherophis guttatus
 7. melkesnok - Lampropeltis triangulum
 8. regnbueboa - Epicrates cenchria
 9. teppepyton - Morelia spilota

Øgler

 1. dvergvaran - Varanus acanthurus
 2. kranset gekko – Correlophus ciliatus, tidligere Rhacodactylus ciliatus
 3. leopardgekko - Eublepharis macularius
 4. perlefirfisle - Lacerta lepida
 5. pigghaleagam - Uromastyx ocellata
 6. skjeggagam - Pogona vitticeps
 7. stor daggekko - Phelsuma madagascariensis

Skilpadder

 1. gresk landskilpadde - Testudo hermanni
 2. kinesisk trekjølskilpadde - Chinemys reevesi
 3. rødfotet skogskilpadde – Chelonoidis carbonarius, tidligere Geochelone carbonaria.