Forskrift om forlengelse av midlertidig forskrift om unntak fra plantehelseforskriften § 19 første ledd om importsertifikater under utbruddet av covid-19

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 25. januar 2021 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 15 og § 18, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. forskrift 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere § 19 og § 25.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov