Forskrift om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2021 med hjemmel i lov 22. desember 2021 nr. 163 om forsikringsformidling §§ 3-3, 6-1, 6-2, 6-3, 6-5, 7-2, 8-3, 8-6, 9-5, 11-2 og lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern §§ 16-12 og 16-13

Kapittel 1. Vilkår for å drive forsikringsformidling, søknad, tildeling mv.

§ 1-1 Forsikringsforetakets bekreftelse og oppbevaring av dokumentasjon
Forsikringsforetakets bekreftelse etter forsikringsformidlingsloven § 3-3 første ledd annet punktum skal gis skriftlig og på den måten Finanstilsynet bestemmer.

Bekreftelsen skal angi

 1. at vilkårene for registrering i forsikringsformidlingsloven § 3-4 første ledd bokstav a til e er oppfylt og dokumentert
 2. at dokumentasjon etter forsikringsformidlingsloven § 6-5 annet ledd ikke er eldre enn tre måneder
 3. rolle og navn på personene i foretaket som oppfyller kravene til egnethet i forsikringsformidlingsloven kapittel 6
 4. forsikringsproduktene som er omfattet av formidlingsavtalen
 5. hvilke forsikringsklasser formidlingen gjelder
 6. opplysninger om ansvarlig for vurdering av egnethetskrav i forsikringsforetaket.

Bekreftelsen skal inneholde en beskrivelse av hvordan forsikringsagentene oppfyller kvalifikasjonskravene som følger av § 6-3 i forsikringsformidlingsloven og § 2-2 i denne forskrift, eller forsikringsformidlingsloven § 6-4 annet ledd.

Ved søknad om registering skal bekreftelsen ikke være eldre enn tre måneder når den mottas av Finanstilsynet.

Forsikringsforetaket skal oppbevare dokumentasjonen som ligger til grunn for bekreftelsen så lenge avtalen om formidling av forsikringer løper og i minst 3 år etter opphør av avtalen.

§ 1-2 Meldeplikt ved agentavtalens opphør
Ved opphør av avtale om forsikringsformidling skal forsikringsforetaket straks melde fra til Finanstilsynet på den måten Finanstilsynet bestemmer.

Kapittel 2. Kvalifikasjonskrav og vandelskrav (egnethetskrav)

§  2-1 Kvalifikasjonskrav for forsikringsmegler
I vurderingen av kvalifikasjonskravene etter forsikringsformidlingsloven § 6-2 første ledd skal forsikringsmegleren minst godtgjøre at kunnskapskravene som følger av denne forskrift § 2-3 er oppfylt. I tillegg skal forsikringsmegleren oppfylle minst ett av følgende vilkår:

 1. Forsikringsmegleren har en tilfredsstillende utdannelse og tre års praksis fra forsikring som er relevant for forsikringsmeglingsforetakets virksomhet.
 2. Forsikringsmegleren har relevant praksis fra fem sammenhengende år i et forsikringsformidlingsforetak eller et forsikringsforetak.
 3. Forsikringsmegleren er autorisert forsikringsmegler i medhold av bestemmelser om autorisasjon fra bransjeorganisasjon eller utdannelsesinstitusjon, godkjent av Finanstilsynet.

Opparbeidet praksis i henhold til første ledd må ikke være avsluttet mer enn fem år før tiltredelse av stillingen.

§  2-2 Kvalifikasjonskrav for forsikringsagent
I vurderingen av kvalifikasjonskravene etter forsikringsformidlingsloven § 6-3 første ledd skal forsikringsagenten minst godtgjøre at kunnskapskravene som følger av denne forskrift § 2-3 er oppfylt. I tillegg skal forsikringsagenten oppfylle minst ett av følgende vilkår:

 1. Forsikringsagenten har en tilfredsstillende utdannelse og ett års praksis fra forsikring som er relevant for agentforetakets virksomhet.
 2. Forsikringsagenten har relevant praksis fra tre sammenhengende år i et forsikringsformidlingsforetak eller et forsikringsforetak.
 3. Forsikringsagenten er autorisert forsikringsrådgiver i medhold av bestemmelser om autorisasjon fra bransjeorganisasjon eller utdannelsesinstitusjon, godkjent av Finanstilsynet.

Opparbeidet praksis i henhold til første ledd må ikke være avsluttet mer enn fem år før tiltredelse av stillingen.

§ 2-3 Generelle krav til faglige kvalifikasjoner
Forsikringsmegler og forsikringsagent må ha relevant kunnskap om de forsikringer vedkommende formidler, og må minst godtgjøre kunnskap om

 1. vilkår og betingelser som gjelder for forsikringen, herunder tilleggsrisikoer
 2. behandling av krav under forsikringen
 3. klagehåndtering og utenrettslige klageordninger
 4. hvilke forhold det er relevant å avdekke om en kundes forsikringsbehov
 5. håndtering av interessekonflikter
 6. forsikringsmarkedet
 7. relevant regelverk for fagområdet
 8. relevante bransjestandarder.

På livsforsikrings- og pensjonsområdet skal personer som nevnt i første ledd i tillegg minst ha kunnskap om premiefastsetting, egenskapene ved de ulike produktene, fordeler og ulemper ved forskjellige investeringsvalg og om sparemarkedet.

Forsikringsmegler og forsikringsagent må i alle tilfeller kunne godtgjøre å ha kunnskap om økonomi og finans.

§  2-4 Etterutdanning
Finanstilsynet kan godkjenne etterutdanning arrangert av bransjeorganisasjon eller utdanningsinstitusjon. Arrangøren skal gi en beskrivelse av hvordan etterutdanningen organiseres og gjennomføres, herunder hvordan arrangøren vil sikre en planmessig etterutdanning i emner som er relevante for forsikringsformidling.

Finanstilsynet kan i særlige tilfeller godkjenne etterutdanning arrangert av forsikringsmeglingsforetak hvis foretaket kan godtgjøre at det har tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å gjennomføre og vedlikeholde etterutdanningen over tid.

Etterutdanning skal minst dekke emner som nevnt i denne forskrift § 2-3.

§ 2-5 Krav til dokumentasjon
Forsikringsformidlingsforetaket må til enhver tid kunne dokumentere at kravene til etterutdanning er oppfylt. Dokumentasjonen skal angi

 1. navn på ansatt og stilling i foretaket
 2. arrangør av etterutdanningen
 3. emneområde med kort beskrivelse av kursets innhold
 4. dato for kursdeltakelser og varighet på kursene.

§ 2-6 Krav til hederlig vandel for aksessoriske forsikringsagentforetak
Krav om fremleggelse av ordinær politiattest etter forsikringsformidlingsloven § 6-5 annet ledd, jf. politiregisterloven § 40, gjelder kun daglig leder og andre personer i den faktiske ledelsen som er ansvarlig for den aksessoriske forsikringsformidlingsvirksomheten.

Kapittel 3. Forsikringer

§ 3-1 Ansvarsforsikringens størrelse
Ansvarsforsikringen som nevnt i forsikringsformidlingsloven kapittel 7 skal dekke et beløp som tilsvarer minst 1 300 380 euro per skadetilfelle.

For forsikringsformidlingsforetak som har 10 eller færre forsikringsformidlere kan den totale dekningen etter ansvarsforsikringen i løpet av et år begrenses oppad til et beløp i norske kroner svarende til 1 924 560 euro.

For forsikringsformidlingsforetak som har mer enn 10 forsikringsformidlere kan den  totale dekningen etter ansvarsforsikringen i løpet av et år begrenses oppad til et beløp i norske kroner svarende til 3 903 000 euro.

Finanstilsynet kan i enkeltvedtak bestemme at ansvarsforsikringen skal være høyere enn det som kreves etter første til tredje ledd.

 § 3-2 Forsikring som dekker underslag av klientmidler
Forsikringen som dekker underslag av klientmidler, skal minst dekke 75 prosent av det gjennomsnittlige innestående på klientkonto i løpet av siste år. Denne forskrift § 3-1 fjerde ledd gjelder tilsvarende.

Kapittel 4. Krav til virksomheten i forsikringsformidlingsforetak

§ 4-1 Klientkonto
Klientkonto skal opprettes i foretakets navn og betegnes «klientkonto».

I kontoavtalen for klientkonto skal banken forplikte seg til

 1. ikke å gjøre motregning gjeldende i klientkontoen for de krav banken måtte ha overfor forsikringsformidlingsforetaket
 2. å registrere opphør av rett til å disponere over klientkontoen hvis Finanstilsynet fatter vedtak om å sperre klientkontoen i medhold av denne forskrift § 4-2
 3. å gi personer som Finanstilsynet utpeker i samsvar med denne forskrift § 4-2, rett til å disponere over klientkontoen.

§ 4-2 Disponering av klientmidler
I tilfeller der klientmidler er disponert i strid med regler om klientkonto kan Finanstilsynet sperre klientkontoen eller gi én eller flere personer disposisjonsrett over denne.

§ 4-3 Forsikringsforetak som kan overta forsikringsrisikoen
Forsikringsformidlingsloven § 8-6 første ledd er ikke til hinder for at forsikringsagentforetak kan formidle skadeforsikringer til forsikringsforetak med hovedsete i stat utenfor EØS dersom forsikringsforetaket ikke driver forsikringsvirksomhet i Norge eller dersom forsikringen gjelder:

 1. Grupper av forsikringsklasser i skadeforsikring som omfatter sjø- og transportforsikring samt luftfartsforsikring, jf. finansforetaksforskriften § 2-13 bokstav c og d.
 2. Grupper av forsikringsklasser i skadeforsikring som omfatter kreditt og kausjonsforsikring, jf. finansforetaksforskriften § 2-13 bokstav g, hvis forsikringstaker er deltaker i en industriell eller kommersiell aktivitet.
 3. Forsikringsklassene landkjøretøy, brann og naturskader, annen skade på eiendom og eiendeler, ansvar forårsaket ved bruk av landkjøretøy, alminnelig ansvar og diverse økonomiske tap, jf. finansforetaksforskriften § 2-12 nr. 3, 8, 9, 10, 13 og 16, hvis forsikringstaker oppfyller minst to av følgende tre kriterier:
 4. en balansesum på 6,2 millioner EUR
 5. en nettoomsetning på 12,8 millioner EUR
 6. et gjennomsnitt på 250 ansatte gjennom regnskapsåret.

Forsikringsagentforetak kan likevel ikke formidle forsikringer som nevnt i første ledd bokstav a til c dersom forsikringen gjelder lovpliktig yrkesskadeforsikring, lovpliktig ansvarsforsikring for motorkjøretøy eller lovpliktig ansvarsforsikring som gjelder erstatningsansvar for skade voldt ved atomskade eller av legemidler.

Kapittel 5. Klagenemd

§ 5-1 Klagenemnd for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet
Departementet oppnevner en klagenemnd for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet. Nemnda skal behandle tvister mellom oppdragsgivere og forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsforetak.

Nemnda skal bestå av leder og 4-6 medlemmer, alle med personlige stedfortredere. Leder og stedfortreder for leder må ha juridisk embetseksamen. Forsikrings- og gjenforsikringsmeglerne samt oppdragsgiverne skal være representert i nemnda.

§ 5-2 Nemndas avgjørelser
Nemndas avgjørelser er rådgivende.

§ 5-3 Finansiering av nemdas virksomhet
Nemnda finansieres ved årsavgift og klagegebyr som angitt nedenfor. Samtlige forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsforetak som er registrert i Finanstilsynet pålegges en årsavgift. Avgiften kan variere i forhold til foretakenes markedsandeler.

Forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsforetak pålegges et klagegebyr for hver skriftlig klage nemnda realitetsbehandler.

§ 5-4 Retningslinjer for nemdas virksomhet
Departementet fastsetter nærmere retningslinjer om nemndas virksomhet, herunder bestemmelser om sammensetning, saksbehandling og utlikning av årsavgift på forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsforetakene.

Kapittel 6. Ikrafttredelsesregler og overgangsregler. Endringer i andre forskrifter

§ 6-1 Ikrafttredelse mv.
Forskriften trer i kraft 1. januar 2022, med unntak av § 16-10 i forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern som trer i kraft 1. februar 2022.

Fra 1. januar 2022 oppheves forskrift 9. desember 2005 nr. 1421 om forsikringsformidling og forskrift 27. februar 2006 nr. 252 om aksessorisk forsikringsagentvirksomhet.

§ 6-2 Overgangsregler for avvikling av forsikringsagentregistre, underagentvirksomhet mv.
Forsikringsforetak som fører eget agentregister i medhold av lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling § 7-1 første ledd, kan søke Finanstilsynet om utsettelse av avvikling av forsikringsagentregisteret som fastsatt i overgangsreglene i lov 22. desember 2021 nr. 163 om forsikringsformidling § 11-2 annet ledd. Avviklingen må skje senest 12 måneder etter ikrafttredelsen av loven.

Underagent som ved lovens ikrafttredelse har avtale om formidling av forsikringer med et forsikringsagentforetak etter lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling § 7-1 tredje ledd, må oppfylle kravet om registrering i lov 22. desember 2021 nr. 163 om forsikringsformidling § 3-1 innen ett år etter lovens ikrafttredelse. Bruk av overgangsregelen forutsetter at foretaket i hele perioden fremgår av forsikringsagentforetakets oversikt over underagenter.

Foretak som er registrert som aksessorisk forsikringsagentvirksomhet etter lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling, som etter lov 22. desember 2021 nr. 163 om forsikringsformidling skal registreres som forsikringsagentforetak, herunder banker, kredittforetak og verdipapirforetak, må innen ett år fra lovens ikrafttredelse oppfylle reglene som gjelder for forsikringsagentvirksomhet.

Etterutdanning som nevnt i lov 22. desember 2021 nr. 163 om forsikringsformidling §§ 6-1 til 6-3, jf. denne forskrift §§ 2-4 og 2-5, og finansforetaksloven § 16-12, jf. §§ 16-8 og § 16-9 i forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern, skal for årene 2022 og 2023 være gjennomført og dokumentert innen 31.12.2023.

Forsikringsagentforetak som formidler forsikringer på vegne av skadeforsikringsforetak med hovedsete i stat utenfor EØS etter lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling §§ 7-7 og 5-3, kan fortsette å drive slik virksomhet i inntil seks måneder etter ikrafttredelse av lov 22. desember 2021 nr. 163 om forsikringsformidling uten hinder av § 8-6 i loven.

§ 6-3 Overgangsregler om informasjon mv.
Før inngåelse av forsikringsavtale og ved endring eller fornyelse av avtalen, skal forsikringsformidlingsforetaket minst gi kunden informasjon om følgende:

 1. forsikringsformidlingsforetakets navn og adresse
 2. hvilket register forsikringsformidlingsforetaket er oppført i, og hvordan det kan kontrolleres at foretaket er registrert
 3. om forsikringsformidlingsforetaket yter rådgivning på basis av en objektiv analyse, jf. lov 22. desember 2021 nr. 163 om forsikringsformidling § 2-1 første alternativ
 4. størrelsen på provisjon og/eller annen godtgjørelse som forsikringsformidlingsforetaket mottar fra forsikringsgiveren i tilknytning til inngåelsen av avtale om angjeldende forsikring, og størrelsen på den provisjon eller annet vederlag som forsikringsformidlingsforetaket vil kreve fra oppdragsgiver
 5. om forsikringsformidlingsforetaket har en direkte eller indirekte eierandel som utgjør mer enn 10% av stemmeretten eller kapitalen i et forsikringsforetak
 6. om et forsikringsforetak, eller morselskapet til et forsikringsforetak, har en direkte eller indirekte eierandel som utgjør mer enn 10% av forsikringsformidlingsforetakets stemmerett eller kapital
 7. den avgift forsikringstaker er pliktig til å svare til Norsk Naturskadepool etter lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring § 4a dersom brannskadeforsikring på ting her i riket formidles til forsikringsforetak som ikke er medlem av Naturskadepoolen
 8. om utenrettslige klageordninger.

Når forsikringsformidlingsforetaket informerer kunden om at den gir råd på basis av en objektiv analyse, jf. første ledd bokstav c, er den forpliktet til å gi disse rådene på grunnlag av en analyse av et så stort antall forsikringsavtaler som er tilgjengelig på markedet, at den er i stand til å gi en anbefaling, i samsvar med faglige kriterier, av hvilken forsikringsavtale som ville passe kundens behov.

Når forsikringsformidlingsforetaket presenterer kunden for forsikringsløsninger fra ett eller flere forsikringsforetak, uten at de er avtalemessig forpliktet til å benytte disse, skal det opplyses om dette. Forsikringsformidlingsforetaket skal på kundens anmodning opplyse om navnene på forsikringsforetakene den samarbeider med. Forsikringsformidlingsforetaket skal informere kunden om retten til å anmode om slike opplysninger.

Forsikringsformidlingsforetaket skal, særlig på grunnlag av opplysningene fra kunden, som et minimum presisere kundens krav og behov, samt begrunne hvert råd den gir kunden om et bestemt forsikringsprodukt. Disse presiseringene skal tilpasses den foreslåtte forsikringsavtalens kompleksitet.

Et forsikringsformidlingsforetak skal for øvrig ha den samme informasjonsplikt som et forsikringsforetak som driver virksomhet her i landet har, jf. lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler kapittel 2 og 11.

Det kan unnlates å gi informasjon som nevnt i første ledd bokstav c, e, f og h og som nevnt i annet til fjerde ledd ved formidling av forsikring som angitt i lov 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring § 9 a til forsikringstaker som angitt i samme bestemmelse (store risikoer).

Bestemmelsene i paragrafen her gjelder ikke for formidling av gjenforsikring.

Bestemmelsene i paragrafen her gjelder for et skadeforsikringsforetaks formidling av forsikring.

Bestemmelsene i paragrafen her gjelder inntil § 9-2 i lov 22. desember 2021 nr. 163 om forsikringsformidling trer i kraft.

§ 6-4 Endringer i andre forskrifter
I forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern gjøres følgende endringer:

Etter § 16-7 skal ny del V i kapittel 16 lyde:

Del V. Forsikringsdistribusjon

§ 16-8 Etterutdanning
Finanstilsynet kan godkjenne etterutdanning, jf. finansforetaksloven § 16-12, arrangert av bransjeorganisasjon eller utdanningsinstitusjon. Arrangøren skal gi en beskrivelse av hvordan etterutdanningen skal organiseres og gjennomføres, herunder hvordan arrangøren vil sikre en planmessig etterutdanning i emner som er relevante for forsikringsdistribusjon.

Finanstilsynet kan i særlige tilfeller godkjenne etterutdanning arrangert av forsikringsforetak hvis foretaket kan godtgjøre at det har tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å gjennomføre og vedlikeholde etterutdanningen over tid.

§ 16-9 Krav til dokumentasjon
Forsikringsforetaket må til enhver tid kunne dokumentere at kravene til etterutdanning er oppfylt. Dokumentasjonen skal angi

 1. navn på ansatt og stilling i foretaket
 2. arrangør av etterutdanningen
 3. emneområde med kort beskrivelse av kursets innhold
 4. dato for kursdeltakelser og varighet på kursene.

§ 16-10 Gjennomføring av forordning om produktstyring mv.
EØS-avtalen vedlegg IX nr. 13eb (forordning (EU) 2017/2358 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til produkttilsyn- og produktstyringskrav for forsikringsforetak og forsikringsdistributører, som endret ved forordning (EU) 2018/541), gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.