Forskrift om forsinkelsesrente og kompensasjon for inndrivelseskostnader

Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2021 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) § 3 første ledd, jf. delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509, og § 3a annet ledd, jf. delegeringsvedtak 15. februar 2013 nr. 174.

§ 1 Forsinkelsesrenten
             Med hjemmel i lov om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 8,50 prosent p.a.

§ 2 Standardkompensasjon
              Kompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner etter forsinkelsesrenteloven § 3a første ledd fastsettes til 390 kroner.

§ 3 Ikrafttredelse mv.
              Forskriften trer i kraft 1. januar 2022. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 17. juni 2021 nr. 2079 om forsinkelsesrente og kompensasjon for inndrivelseskostnader.