Forskrift om forurensning og avfall på Svalbard

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 3. juli 2020 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 66, § 71, § 72, § 88 og § 100, lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 31, § 33, § 35, § 37 og § 38 og lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 8.

Denne forskriften har til formål å forebygge og redusere skade på det ytre miljø på Svalbard fra avfall og forurensning.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov