Forskrift om generelle dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding, omsetning og import fra tredjeland av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 9. september 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 første ledd, § 10 annet ledd, § 12, § 15, § 19 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.<br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 5.1 nr. 6a (direktiv 2002/99/EF, som endret av direktiv 2013/20/EU og beslutning 2013/417/EU). EØS-avtalen vedlegg I kap. I nr. 3 (vedtak 2007/118/EF), vedlegg I kap. I del 3.1 nr. 9 (direktiv 92/119/EØF, endret ved direktiv 2007/10/EF).<br> Endringer: Endret ved forskrifter 29 nov 2007 nr. 1331, 10 juli 2008 nr. 802, 17 sep 2014 nr. 1294, 2 okt 2014 nr. 1282.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov