Forskrift om godkjenning av omsetningsledd for deltakelse i markedsordningen for poteter

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. mai 2005 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 18, jf. delegeringsvedtak 27. november 1981 nr. 6.<br> Endringer: Endret ved forskrifter 3 sep 2014 nr. 1144, 19 des 2014 nr. 1817.

Se forskriften på lovdata.no