Forskrift om handel med gjødsel og kalkingsmidler m.v.

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 4. juli 2003 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 9, § 10, § 12, § 13, § 14 og § 33 første ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, og av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 26. november 2014 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 26 og § 43, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161. Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 140, 9 nov 2005 nr. 1313, 16 jan 2006 nr. 43, 13 juli 2010 nr. 1093, 26 nov 2014 nr. 1469. Rettelser: 05.12.2014 (hjemmelsfelt).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov