Forskrift om hygiene og kontroll ved produksjon og frambud av kjøtt fra sjøpattedyr (sjøpattedyrforskriften)

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 6. mars 2003 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7 annet ledd, § 8 annet ledd, § 9 første ledd, § 14 tredje ledd, § 15 og § 16 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 133, 19 des 2008 nr. 1619 som endret ved forskrift 19 feb 2010 nr. 316, 2 april 2011 nr. 352.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov