Forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. mai 2016 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 8, § 12, § 14, § 15 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del nr. 13 (forordning (EU) nr. 1219/2014), del 1.1 nr. 10 (forordning (EU) nr. 576/2013) og nr. 10a (forordning (EU) nr. 577/2013 som endret ved forordning (EU) nr. 1219/2014), del 1.2 nr. 149 (forordning (EU) nr. 1152/2011) og del 4.2 nr. 54 (vedtak 2000/258/EF som endret ved vedtak 2003/60/EF, direktiv 2008/73/EF og vedtak 2009/436/EF) og nr. 92 (beslutning 2010/436/EU). Forskriften er meldt til EFTAs overvåkingsorgan i henhold til kravene i lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven) og EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF endret ved direktiv 98/48/EF). Endringer: Endret ved forskrift 27 sep 2016 nr. 1135.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov