Midlertidig forskrift om unntak fra kjæledyrforskriften under utbruddet av covid-19

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 6. april 2020 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og forskrift 19. mai 2016 nr. 542 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) § 13, jf. lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven) § 1, jf. EØS-avtalen artikkel 112.EØS-henvisninger: EØS-avtalen artikkel 112, jf. 113 og vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 10 (forordning (EU) nr. 576/2013) og del 1.1 nr. 10b (forordning (EU) 2018/772). Forskriften meldes til EFTAs overvåkingsorgan i henhold til kravene i lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven) og vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF endret ved direktiv 98/48/EF).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov