Forskrift om import av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra tredjestater (hesteimportforskriften)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 15. juli 2020 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 11, § 12, § 15 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 11 og § 17, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del nr. 7 (beslutning 2008/698/EF), del 8.1 nr. 2 (direktiv 2009/156/EF som endret ved direktiv 2013/20/EU og beslutning (EU) 2016/1840) og nr. 15 (direktiv 92/65/EØF som endret ved direktiv 2008/73/EF (som endret ved vedtak 2009/436/EF), forordning (EU) nr. 176/2010 og forordning (EU) nr. 846/2014) og del 4.1 nr. 3a (forordning (EU) 2018/659 som endret ved forordning (EU) 2018/1301 og forordning (EU) 2019/2147).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov