Forskrift om kompensasjon for utgifter, merarbeid og økonomiske tap som reineiere påføres som følge av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. juni 2008 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Se forskriften på lovdata.no