Forskrift om kredittvurderingsbyråer

Fastsatt av Finansdepartementet 3. oktober 2016 med hjemmel i lov 20. juni 2014 nr. 30 om kredittvurderingsbyråer § 2.

§ 1       Gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) nr. 272/2012

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31ebj (forordning (EU) nr. 272/2012 om utfylling av kredittvurderingsbyråforordningen med hensyn til avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet ilegger kredittvurderingsbyråer) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2       Gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) nr. 446/2012

EØS-avtalen vedlegg IX 31ebk (forordning (EU) nr.446/2012 om utfylling av kredittvurderingsbyråforordningen med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for innholdet i og formatet for periodisk rapportering av kredittvurderingsopplysninger som kredittvurderingsbyråene skal framlegge for Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

§ 3       Gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) nr. 447/2012

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31ebl (forordning (EU) nr.447/2012 om utfylling av kredittvurderingsbyråforordningen ved fastsettelse av tekniske reguleringsstandarder for vurdering av om krav til kredittvurderingsmetoder oppfylles) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 4       Gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) nr. 448/2012

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31ebm (forordning (EU) nr. 448/2012 om utfylling av kredittvurderingsbyråforordningen med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for framlegging av opplysninger som kredittvurderingsbyråer skal gjøre tilgjengelige i et sentralt datalager opprettet av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 5       Gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) nr. 449/2012

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31ebn (forordning (EU) nr. 449/2012 om utfylling kredittvurderingsbyråforordningen med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for opplysninger som kredittvurderingsbyråer skal framlegge ved søknad om registrering og tillatelse) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

§ 6       Gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) nr. 946/2012

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31ebo (forordning (EU) nr. 946/2012 om utfylling av kredittvurderingsbyråforordningen med hensyn til saksbehandlingsregler for overtredelsesgebyrer som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet ilegger kredittvurderingsbyråer, herunder regler for rett til forsvar og midlertidige bestemmelser) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

§ 7       Likeverdigheten til tredjelands tilsynsmyndigheter

Finanstilsynet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om likeverdigheten til tredjelands rettslige og tilsynsmessige rammer etter reglene i lov om kredittvurderingsbyråer og tilhørende forskrifter.

§ 8       Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks