Forskrift om midlertidig fritak fra overproduksjonsavgift på kumelk for kvoteåret 1. mars 2011–29. februar 2012

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 5. desember 2011 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5a og delegeringsvedtak 7. mai 1999 nr. 435.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov