Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 11. juli 2016 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 6, § 12 og § 19. Forskriften er meldt til EFTAs overvåkingsorgan i henhold til kravene i lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven) og vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF endret ved direktiv 98/48/EF).

Sjå føresegna på lovdata.no

Tilhøyrande lov