Historisk arkiv

Tiltak mot sjukdommen Chronic Wasting Disease blant hjortedyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift med tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) blant hjortedyr. Bakgrunnen er funn hos viltlevende hjortedyr i Norge.

I april ble denne sjukdommen funnet hos en villrein i Lærdal. Ytterlige to tilfeller ble påvist hos to elger i Selbu i mai/juni. Dette er de første funn i Europa. Sjukdommen er velkjent fra Nord-Amerika. Den er dødelig for hjortedyr, men den har aldri smittet til mennesker. 

Hovedinnhold i forskriften: 

  • forbud mot utførsel av levende hjortedyr fra Norge
  • krav om tillatelse før flytting av hjortedyr mellom fylker
  • forbud mot luktestoffer fra hjortedyr fra land med CWD
  • forbud mot å legge ut fôr og saltslikkestein til hjortedyr. Levende hjortedyr i denne forskriften forståes som alle hjortedyr, herunder rein, rådyr, hjort, elg og dåhjort
  • det er ikke forbud mot å legge ut saltslikkestein til sau, geit og storfe
  • utvidet varslingsplikt for personer som har ansvar for hjortedyr  og transportører
  • gjelder frem til årsskiftet 2016/2017
  • noen unntak gjøres fra de overnevnte forbudene knyttet til tamrein.