Forskrift om offentlig kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 3. mars 2020 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 13, § 14, § 15, § 21, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 29 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 7, § 18, § 19, § 29, § 30, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36 og § 38, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 11b, vedlegg II kap. XII nr. 164 (forordning (EU) 2017/625 endret ved forordning (EU) 2019/478 og forordning (EU) 2019/2127).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov