Forskrift om opphevelse av forskrift av 20. desember 1996 nr. 1247 om emisjonskurs og meldeplikt ved utstedelse av ihendehaverobligasjoner m.v.

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2013 med hjemmel i lov 25. juni 1965 nr. 2 om adgang til regulering av penge- og kredittforholdene [kredittloven] § 15.

I

Forskrift av 20. desember 1996 nr. 1247 om emisjonskurs og meldeplikt ved utstedelse av ihendehaverobligasjoner m.v. oppheves

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

Til toppen