Forskrift om oppheving av forskrift 10. oktober 1969 nr. 02 om billighetserstatning for tap av hest og storfe som er død av miltbrann

Fastsatt av Landbruksdepartementet 13. mai 2004 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790

§ 1 Opphevelse

Forskrift 10. oktober 1969 nr. 02 om billighetserstatning for tap av hest og storfe som er død av miltbrann oppheves.

§ 2 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.