Forskrift om oppheving av forskrift 21. februar 1995 nr. 180 om regnskapsføring for billedkunstnere

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 13. juni 1980 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 5-2 og kgl.res. av 3. februar 1989 nr. 74.

I

Forskrift 21. februar 1995 nr. 180 om regnskapsføring for billedkunstnere oppheves.

II

Opphevingen under I trer i kraft 1. januar 2017.

Tilhørende lov

Til toppen