Forskrift om oppheving av forskrift 22. januar 1991 nr. 57om gebyr ved for sent eller ikke leverte ligningsoppgave

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 10-8.

I

Forskrift 22. januar 1991 nr. 57 om gebyr ved for sent eller ikke leverte ligningsoppgaver oppheves.

II

Opphevingen under I trer i kraft 1. januar 2017.

 

Tilhørende lov

Til toppen