Forskrift om overgangsregler om registrering ved representant i Merverdiavgiftsregisteret ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union

Fastsatt ved kgl.res. 18. desember 2020 med hjemmel i lov 27. november 2020 nr. 131 om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (brexit-loven) § 3. Fremmet av Finansdepartementet.

Se forskriften på lovdata.no