Forskrift om overgangsregler til lov 13. desember 2013 nr. 121 om endringer i bokføringsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 28. januar 2014 med hjemmel i lov 13. desember 2013 nr. 121 del II nr. 3, jf. kgl.res. 24. januar 2014.

§ 1

For dokumentasjon etter bokføringsloven § 13 første ledd nr. 2 og 3 som var oppbevaringspliktig før lovens ikrafttredelse gjelder oppbevaringsplikt etter bokføringsloven § 13 annet ledd slik bestemmelsen lød før endringene etter lov 13. desember 2013 nr. 121 om endringer i bokføringsloven.

§2

Dokumentasjon etter bokføringsloven § 13 første ledd nr. 1 og 4 som før lovens ikrafttredelse er minst 5 år gammel, skal oppbevares minst frem til 31. juli 2014

§ 3

Denne forskrift trer ikraft 1. februar 2014.