Forskrift om overgangsregler til lov 15. mars 2019 nr. 6 om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven)

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2019 med hjemmel i lov 15. mars 2019 nr. 6 om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven) § 12-1 tredje ledd.

Se forskriften på lovdata.no