Forskrift om overvåkning av og kontroll med forekomsten av salmonella hos levende dyr

Fastsatt av Landbruksdepartementet 31. januar 1995 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6 fjerde ledd, § 14 tredje ledd, § 19 tredje ledd, § 22 tredje ledd, § 28 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Endret ved forskrifter 5 desember 1995 nr. 969, 10 januar 1996 nr. 52, 9 jan 2004 nr. 79 (bl.a hjemmel), 8 juni 2007 nr. 604 (bl.a tittel og hjemmel).Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1588.

Se forskriften på lovdata.no