Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2013 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) § 3 første ledd, jf. delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509, og § 3a annet ledd, jf. delegeringsvedtak 15. februar 2013 nr. 174.

§ 1 Forsinkelsesrenten
Med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 9,50 prosent p.a.

§ 2 Standardkompensasjon
Kompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner etter forsinkelsesrenteloven § 3a første ledd fastsettes til 320 kroner.

§ 3 Ikrafttredelse mv.
Forskriften trer i kraft 1. januar 2014. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 26. juni 2013 nr. 755 om renter ved forsinket betaling.

Til toppen