Forskrift om sertifisering av fjørfevirksomheter

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 18. november 1994 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7 annet ledd, § 19 tredje ledd, § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790.Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 4.1 nr. 4a (direktiv 2009/158/EF som endret ved beslutning 2011/214/EU og beslutning 2011/879/EU).Endringer: Endret ved forskrifter 10 jan 1996 nr. 56, 31 des 1998 nr. 1494, 9 jan 2004 nr. 77, 25 juni 2010 nr. 1053, 8 aug 2011 nr. 812, 18 mai 2012 nr. 444, 5 nov 2012 nr. 1026, 11 april 2013 nr. 357.

Se forskriften på lovdata.no